Pregled reaktorskega tanka

V tednu med 25. in 29. julijem gostimo delavce podjetja Q Techna, ki pri nas pregledujejo stanje reaktorskega tanka. Podoben pregled so opravili že leta 2011, tako bo sedaj možna primerjava rezultatov. Reaktorski tank pregledajo s kamero in s pomočjo ultrazvočnega detektorja izmerijo njegovo debelino. Tank od začetka obratovanja reaktorja isti in je njegovemu stanju posvečena posebna pozornost.  Celovitost tanka je ključna za varno obratovanje reaktorja v prihodnje, saj preprečuje nezgodo puščanja vode iz bazena. Po končanem pregledu reaktorskega tanka bodo pregledali še bazen in shrambo za iztrošeno gorivo. Oba bazena sta trenutno prazna, ampak sta ravno tako ključni komponenti za prihodnje obratovanje reaktorja.

e-SiCure

V tednu od 30. maja pa do 3. junija gostimo skupino raziskovalcev iz Hrvaške, Japonske, Portugalske in Slovenije, ki skupaj sodelujejo na projektu e-SiCure 2. Namen projekta je nadaljevati razvoj SiC detektorja nevtronov. Obsevanja potekajo na različnih močeh v suhi celici. Trenutne rezultate si je ogledal tudi predstavnik URSJV.

Raziskovalna kampanja CEA/I-tech in IJS

 

Med 16. in 25. majem poteka raziskovalna kampanja. CEA v sodelovanju z Odsekom za reaktorsko fiziko (F8) IJS opravlja meritve nevronskih doz z namenskimi folijami. Na podlagi rezultatov bodo preverili delovanje MCNP in Tripoli računskega modela našega reaktorja. Proti koncu kampanje se nam je pridružilo še slovensko podjetje Instrumentation Technologies, ki skupaj s CEA razvija sistem Monaco za merjenje moči reaktorja.

Tečaj ENEEP

V tednu med 14. in 18. februarjem smo ustanovitelji platforme ENEEP gostili tečajnike iz različnih fakultet Evropske unije. Ened izmed tečajev je potekal tudi na Reaktorskem centru na Brinjah. Tečajniki so izvajali vaje, pri katerih so se spoznali s samim delovanjem jedrskega reaktorja. Spoznali so tako teoretični kot tudi praktični del samega obratovanja reaktorja.  Najbolj zanimiv je bil zadnji dan, ko so tečjniki dobili priložnost tudi sami upravljati z reaktorjem.

Pulzna kampanja v sodelovanju s CEA

Od 17. pa do 28. januarja gostimo raziskovalca s CEA. Skupaj z raziskovalnim Odsekom za reaktorsko fiziko izvajajo pulzne eksperimente. Namen raziskovalne kampanje je določiti odziv detektorjev nevtronov med hitrimi tranzienti moči samega reaktorja. V sredici reaktorja imamo več kot 10 različnih mikro fisijskih celic, ki merijo fluks nevtronov na različnih lokacijah. Dodatno merimo fluks nevtronov tudi preko aktivacije namenskih vzorcev.

CEA pulzna kampanja

Tečaj za študente Univerze v Uppsali

Od 28. septembra do 1. oktobra smo gostili študente Univerze v Uppsali. To je v zadnjih letih postal že tradicionalen tečaj, ki poteka v zadnjem tednu septembra. Letos so se nam študentje lahko ponovno pridružili osebno, saj trenutna COVID-19 situacija to omogoča. V štirih dneh so se študentje spoznali z našim reaktorjem in opravili šest praktičnih vaj. Njihovim profesorjem je bila najbolj zanimiva vaja Meritev koeficienta praznin, kjer vpihujemo zrak v sredico reaktorja med obratovanjem na nizki moči. Tako simuliramo vrenje vode v reaktorju, študentje pa opazujejo kako praznine vplivajo na moč reaktorja. Študentom je bil najbolj zanimiv zadnji dan, ko so lahko tudi sami upravljali reaktor.

Kalorimetrične meritve v reaktorju TRIGA

Ta teden gostimo raziskovalca Damiena in Huberta iz CEA Cadarache. Skupaj izvajamo meritve s kalorimetri. Opazujemo koliko se posamezni materiali segrevajo zaradi sevanja v centralnem obsevalnem kanalu pri različnih močeh reaktorja Takšnih meritev do sedaj še nismo izvajali in rezultati nam bodo koristili pri našem prihodnjem raziskovalnem delu.

Univerza Aix Marseille na virtualnem tečaju

7. in 9. julija smo gostili študente z Univerze Aix Marseille. Zaradi že dobro poznanih omejitev, ki otežujejo potovanja med državami, smo jih gostili le v virtualnem smislu. V sredo smo jim pripravili ogled reaktorja TRIGA, v petek pa smo izvedli vajo Porazdelitev nevtronskega fluksa znotraj sredice reaktorja TRIGA.

sl_SISlovenian